Rabu, 22 Agustus 2012

Dibakar Rindu

Mbakyu! Mbakyu! Selamatkan aku dari rinduku!

 
;