Sabtu, 04 Juni 2016

Ayas

Waktu milikmu
Akhir milikmu
Sesal milikmu

 
;